3D-model kademuur in ErfgoedApp

3D-model kademuur in ErfgoedApp

In het najaar van 2018 werden bij opgravingen langs de Zakstraat in Mechelen resten gevonden van een oude kademuur. Vandaag kan u in de ErfgoedApp het verhaal van die opgravingen ontdekken.

Dijle leeft

Het verhaal begint bij een opgraving in de Zakstraat. Daar zouden nieuwe appartementen gezet worden en voordat de bouw ervan van start kon gaan zou er archeologisch onderzoek plaatsvinden. Daarbij kwamen zoals verwacht de kademuren van de in de 19de eeuw gedempte vliet de Melaan naar boven. Opmerkelijk was de ouderdom van deze muur, namelijk uit de 13de of 14de eeuw. Ook werden er restanten aangetroffen van een oudere houten beschoeiing.  Hier kan u het uitgebreide verhaal van de opgravingen nalezen en enkele foto’s bekijken.

Er is toen besloten om de kademuur te incorporeren in de geplande bebouwing als onderdeel van het ‘Dijle leeft’ project. Andere zaken waar het project zich voor inzet zijn de opwaardering van bestaande kademuren en het openleggen van oude vlieten – in samenwerking met architecten, ontwikkelaars en de bewoners.

Toonmoment op Erfgoeddag

Erfgoeddag

Het onderzoek resulteerde in de Erfgoeddagactiviteit: ‘Dijle leeft! Over de Mechelse vlietjes vroeger en nu’. Dit was een samenwerking tussen de Dienst Archeologie Mechelen, TSM, de Vlaamse Waterweg, Mechelen Klimaatneutraal en Gidsenbond. Aan de straat waar de opgraving plaatsvond werd een tentoonstelling opgericht en konden mensen uitleg krijgen aan de hand van een lezing en een gidsentour. Ook werd er een workshop metselen gegeven.

Naar een 3D-model

3D reconstructie

Tijdens de voorbereidingen aan Erfgoeddag ontstond het idee om een 3D-reconstructie te maken. Tijdens de opgravingen waren 3D-scans gemaakt van de kademuur. Daaruit konden ze een 3D-model laten maken die ze vervolgens in een reconstructie van de vliet plaatsten op basis van oude 19de-eeuwse kaarten. Het was belangrijk dat de reconstructie van de vliet zo abstract mogelijk bleef, het ging hem tenslotte om de gevonden kademuur. Bovendien is het zeer veel werk om een waarheidsgetrouwe reconstructie te maken. Daarom is in de ErfgoedApp gefocust op deze ene locatie.

Toegankelijk maken van informatie

Publiekswerking is erg belangrijk binnen archeologie. Mensen hebben over het algemeen wel een idee wat archeologen doen, maar van specifieke zaken zoals opgravingen ‘om de hoek’ zijn ze minder op de hoogte. Daar tegenover voelt de Dienst Archeologie Mechelen dat geschiedenis en archeologie lokaal en regionaal wel degelijk heel erg leeft. Net daarom is toegankelijkheid van informatie cruciaal. Naast informatieborden aan opgravingen en sociale media zijn ze ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om mensen te bereiken. De Erfgoedapp leek hierbij een geschikt kanaal omwille van de toegankelijkheid van de app, het eenvoudige gebruik en de spreiding in Vlaanderen. Ook de functionaliteit, het gebruikersgemak voor de contentcreatoren mogelijkheden van de app rond nieuwe media en AR toepassingen speelden mee in de keuze voor de ErfgoedApp.

Daarnaast blijft archeologie afhankelijk van het visuele, omdat vele onderwerpen er nu eenmaal niet meer zijn, of zich onder de grond bevinden. Verbeelding is belangrijk en als u de bezoeker daar zover mogelijk in kunt helpen, zal het u ook beter lukken om uw verhaal over te brengen.